Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
09/2021/TT-BGDĐT 30/03/2021 Thông tư, Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
48/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư, Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theoThông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
21/2020/TT-BGDĐT 31/07/2020 Thông tư, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
15/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Thông tư, Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
11/2020/TT-BGDĐT 19/05/2020 Thông tư, Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
09/2020/TT-BGDĐT 07/05/2020 Thông tư, Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Thông tư, Thông tư ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
19/2019/TT-BGDĐT 12/11/2019 Thông tư, Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên
Trang 1 / 212»