Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật Giáo dục
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật, Luật Viên chức