Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên sử dụng SGK lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 503/BGDĐT-GDTH ngày 17/02/2022 về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023; Căn cứ Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng sách giáo khoa (SGK) lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 với những nội dung như sau: (chi tiết trong file đính kèm)

tập huấn SGK 2022