Kế hoạch số 35/KHPH-SGDĐT-CĐN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hưởng ứng, triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.