Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01-2018 /KH-NBK                                Krông Pắc, ngày 27 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

   Triển khai thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 năm 2018

 

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021;

Thực hiện Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học của ngành Giáo dục 2017-2018;

Thực hiện Quyết định số 3664/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2018;

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-SGDĐT, ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk năm 2018,

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL năm 2018 như sau:

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy về PBGDPL (Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003, Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19/4/2011), Luật PBGDPL, Chương trình, Đề án PBGDPL…

– Quán triệt thực hiện Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học của ngành Giáo dục 2017-2018, tiếp tục thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

– Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hoạt động có hiệu quả.

– Đề cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội.

 1. Yêu cầu

– Quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật về công tác PBGDPL; bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk gắn nhiệm vụ chính trị, với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong cơ quan, đơn vị.

– Kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, phối hợp công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục đạo đức học sinh và việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành năm 2018.

– Việc PBGDPL được triển khai đến toàn thể cán bộ quản lý, công chức, viên chức, học sinh trong nhà trường; thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.

 

 1. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

– Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới ban hành phù hợp với ngành như các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh trong trong nhà trường; các văn bản QPPL liên quan đến an toàn giao thông, môi trường, an toàn thực phẩm, tội phạm về ma túy, mua bán người, quyền trẻ em quy định tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Tổ chức tuần lễ hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” (9/11) định kỳ thông qua các hình thức phù hợp để phổ biến các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, nhà giáo, công nhân viên và người học. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Tủ sách pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng Tủ sách pháp luật; mở chuyên mục PBGDPL trên website, truyền thanh, bản tin nội bộ của trường.

– Đổi mới phương pháp PBGDPL thông qua các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục pháp luật, theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, cập nhật kiến thức phù hợp, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

– Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi, hội thi về pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tào tạo và UBND tỉnh phát động; hưởng ứng Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018 do Sở Tư pháp phát động.

– Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác PBGDPL.

 

III. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI

 1. Nội dung triển khai

– Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật khác phù hợp với cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị như: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành năm 2017, 2018 và các văn bản QPPL phù hợp với ngành như: Luật Giáo dục, Bộ luật Dân sự; Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Phòng, chống mua bán người và văn bản hướng dẫn thi  hành; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Tố tụng hành chính; Luật Trẻ em; Luật Bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành…

– Các văn bản pháp luật quan trọng khác liên quan đến chế độ, chính sách, đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người học trong trong nhà trường góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

– Tập trung phổ biến pháp luật cho đối tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật trong đơn vị. Tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với việc phát triển du lịch, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số …

 

 1. Đối tượng triển khai

Tuyên truyền phổ biến đến cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, quan hệ gia đình, xã hội; bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm và các luật khác…

Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Giáo dục công dân theo hướng cung cấp các kiến thức pháp luật, giáo dục đạo đức liêm chính, rèn luyện cho học sinh trung học các kỹ năng sống, học tập và làm theo pháp luật, hình thành thói quen và ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật trong cuộc sống.

 

 1. CÁC HÌNH THỨC VÀ TIẾN ĐỘ PBGDPL
 2. Thông qua các cuộc họp cơ quan, hội nghị, tọa đàm, tuyên truyền dưới cờ, tiết sinh hoạt lớp, tuần sinh hoạt công dân…
 3. Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa thông qua các hình thức như: Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, cấp phát tài liệu, tư vấn pháp luật, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đợt sinh hoạt chính trị tại các đơn vị.
 4. Tuyên truyền, phổ biến thông qua hệ thống thông tin đại chúng. Xây dựng trang thông tin PBGDPL trên website của nhà trường sử dụng các phương tiện hiện đại để truyền tải kịp thời các quy định pháp luật cũng như tình hình thực hiện pháp luật đến các đối tượng.
 5. Tiếp tục xây dựng “Tủ sách pháp luật” tại cơ quan và các đơn vị trường học, trang bị phong phú các đầu sách nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh.
 6. Tham gia tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật mới cho cán bộ phụ trách công tác pháp chế của đơn vị.
 7. Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân theo Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT, ngày 28/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân.
 8. Tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” (9/11), gắn với tổng kết 05 năm triển khai mô hình này; hưởng ứng Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018 của Sở Tư pháp.
 9. Tổng kết công tác tuyên truyền PBGDPL năm 2018 trong trong nhà trường. Gắn liền với tổng kết, đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGD&ĐT-BTP ngày 16/11/2010 giữa Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường.

 

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Ban Giám Hiệu:

– Căn cứ vào kế hoạch của Sở, xây dựng Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2018 trong nhà trường.

– Chỉ đạo bộ phận phụ trách xây dựng và thực hiện kế hoạch PBGDPL năm 2018 phù hợp điều kiện và đặc thù của trường.

– Tổ chức tập huấn các văn bản luật mới ban hành và các văn bản hướng dẫn khác… cho đơn vị trực thuộc sau khi dự tập huấn tại cấp tỉnh và tổ chức các hoạt động, hội thi liên quan đến công tác PBGDPL cấp huyện, thị xã, thành phố.

2.Bộ phận phụ trách:

– Căn cứ theo kế hoạch của trường, triển khai cụ thể theo từng thời điểm năm 2018 phù hợp với điều kiện của trường.

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới ban hành và các văn bản hướng dẫn khác… cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh.

– Hưởng ứng các hoạt động do Sở phát động liên quan đến công tác PBGDPL.

3.Các tổ chức đoàn thể:

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới ban hành và các văn bản hướng dẫn khác… cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh.

– Vận động toàn thể cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh Hưởng ứng các hoạt động do trường, Sở phát động liên quan đến công tác PBGDPL.

 

 1. KINH PHÍ THỰC HIỆN

– Kinh phí thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo, Luật PBGDPL và nguồn huy động hợp pháp khác.

– Các mức chi cụ thể thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 122/NQ-HĐND, ngày 17/8/2014 của HĐND tỉnh quy định về mức chi cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận của người dân cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 

VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

– Bộ phận phụ trách và các tổ chức đoàn thể báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL về nhà trường để tổng hợp, báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Cụ thể:

+ Báo cáo giữa năm gửi trước ngày 08/5/2018.

+ Báo cáo cuối năm gửi trước ngày 08/11/2018.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL năm 2018 của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Bộ phận phụ trách và các tổ chức đoàn thể báo cáo về Ban Giám Hiệu để được hướng dẫn kịp thời./.

 

Nơi nhận:                                                                                              

– Sở GD&ĐT

– Chi Ủy, BGH;

– Bộ phận phụ trách, Các tổ chức đoàn thể trong trường;

– Lưu: VT, VP.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Tùng