Hướng dẫn Quy chế thi đua, khen thưởng của Công đoàn ngành

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hướng dẫn Quy chế thi đua, khen thưởng của Công đoàn ngành

Ngày 01/10/2020, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 06/HD-CĐN hướng dẫn khen thưởng năm học 2020 – 2021. Theo đó, Công văn nêu rõ nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở như sau:

1. Đầu năm học BCH CĐCS xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và nội dung phát động thi đua của đơn vị, đồng thời tổ chức phát động, ký kết Quy chế phối hợp giữa CĐCS và đơn vị, nhà trường; Đăng ký thi đua, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu và nội dung thi đua đã ký kết giao ước trong Cụm.

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện nội dung đăng ký thi đua giữa các Tổ, đoàn viên công đoàn; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3. Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của từng đoàn viên, Tổ công đoàn và bình xét khen thưởng cuối năm học. Từ đó làm cơ sở tự chấm điểm hoạt động công đoàn và các chuyên đề của CĐCS.

4. Ra Quyết định và trao công nhận chất lượng hoạt động công đoàn của Tổ công đoàn và đoàn viên công đoàn của đơn vị (Hàng năm các CĐCS phải in Giấy công nhận và trao cho Tổ công đoàn và từng đoàn viên công đoàn).

5. Đối với Chuyên đề “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, đăng ký thi đua vào tháng 10 hàng năm; bình xét vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 hàng năm hoặc cùng thời điểm xét thi đua năm học (tùy theo điều kiện của CĐCS). Ra Quyết định và trao Giấy công nhận “Giỏi việc trường, đảm việc nhà cho từng nữ đoàn viên công đoàn.

6. Khi đánh giá chất lượng tham gia phong trào thi đua của tập thể và từng cá nhân, tính từ thời điểm kết thúc đánh giá chất lượng và xếp loại thi đua của năm học trước, nhằm đảm bảo tính liên tục của phong trào.

Chi tiết công đính kèm.

HD_KHEN_THUONG_CD_2021